home 当前位置:首页 > 成果发表

1. Lei Tao , Wei Guo , Yu-Yang Zhang , Yan-Fang Zhang, Jiatao Sun, Shixuan Du ,Sokrates T. Pantelides.
“Quantum nutcracker for near-room-temperature H2 dissociation”
Sci. Bull., 64, 4-7 (2019). 1

2. LeiTao, Yuyang Zhang, ShiXuan Du
“Construction and manipulation of self-assemble structures on solid surfaces”
中国科学化学10.1360.32018(2019). 1