home 当前位置:首页 > 成果发表

1. Lili Jiang, Zhiwen Shi, Bo Zeng, Sheng Wang, Ji-Hun Kang, Trinity Joshi, Chenhao Jin, Long Ju, Jonghwan Kim, Tairu Lyu, Yuen-Ron Shen, Michael Crommie, Hong-Jun Gao, and Feng Wang
“Soliton-dependent plasmon reflection at bilayer graphene domain walls”
Nat. Mater. 15, 840, (2016) 1

2. Gaoqiang Wang, Andreas Rühling, Saeed Amirjalayer, Marek Knor, Johannes Bruno Ernst, Christian Richter, Hong-Jun Gao, Alexander Timmer, Hong-Ying Gao, Nikos L. Doltsinis, Frank Glorius and Harald Fuchs
“Ballbot-type motion of N-heterocyclic carbenes on gold surfaces”
Nat. Chem. 2622, (2016)1
3. W. D. Xiao, K.-H. Ernst, K. Palotas, Y. Y. Zhang, E. Bruyer, L. Peng, T. Greber, W. Hofer, L. Scott., and R. Fasel.
“Microscopic origin of chiral shape induction in achiral crystals”
.Nat. Chem. 8, 326 (2016) 1
4. YuQi Wang, Xu Wu, Yeliang Wang, Yan Shao, Tao Lei, Jia-Ou Wang, Shi-Yu Zhu, Hai-Ming Guo, Ling-Xiao Zhao, Gen-Fu Chen, Si-Min Nie, Hong-Ming Weng, Kurash Ibrahim, Xi Dai, Zhong Fang, Hong-Jun Gao
“Spontaneous Formation of a Superconductor–Topological Insulator–Normal Metal Layered Heterostructure”
Adv. Mater. 28, 5013, (2016) 1
5. Guocai Wang, Lihong Bao, Tengfei Pei, Ruisong Ma, Yu-Yang Zhang, Liling Sun, Guangyu Zhang, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Ronald D. Schrimpf, and Hong-jun Gao
“Introduction of Interfacial Charges to Black Phosphorus for a Family of Planar Devices”
Nano Lett, 16 (11), (2016) 6870–6878,1
6. L. Z. Zhang, Z. F. Wang, B. Huang, B. Cui, Zhiming Wang, S. X. Du, H.-J. Gao, and Feng Liu “Intrinsic Two-Dimensional Organic Topological Insulators in Metal–Dicyanoanthracene Lattices”
Nano Lett. 16 (2016)20721
7. P. Gao, L. Wang, Y. Y. Zhang*, Y. Huang, L. Liao, P. Sutter, K. Liu, D. Yu, and E. -G. Wang,
“High-resolution tracking asymmetric lithium insertion and extraction and local structure ordering in SnS2”.
Nano Lett., 16 (2016) 55821
8. P. G. Lustemberg, Y. Pan, B.-J. Shaw, D. Grinter, Chi Pang, G. Thornton, Rubén Pérez, M. V. Ganduglia-Pirovano, and N. Nilius
“Diffusion Barriers Block Defect Occupation on Reduced CeO2(111)”
Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 2361011
9. Tengfei Pei, Lihong Bao, Ruisong Ma, Shiru Song, Binghui Ge, Liangmei Wu, Zhang Zhou, Guocai Wang, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Chengmin Shen, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao
“Epitaxy of Ultrathin SnSe Single Crystals on Polydimethylsiloxane: Inplane Electrical Anisotropy and Gate‐Tunable Thermopower”
Adv. Electron. Mater. 1600292, (2016) 1
10. Yu-Qi Wang, Xu Wu, Yan-Feng Ge, Ye-Liang Wang, Haiming Guo, Yan Shao, Tao Lei, Chen Liu, Jia-Ou Wang, Shi-Yu Zhu, Zhong-Liu Liu, Wei Guo, Kurash Ibrahim, Yu-Gui Yao, Hong-Jun Gao,
"Tunable electronic structures in wrinkled two-dimensional transition-metaltrichalcogenide (TMT) HfTe3 films",
Adv. Electron. Mater. 1600324, (2016)1
11. Min Gao, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Yi Pan, Yeliang Wang, Feng Ding, Yuan Lin, Shi-Xuan Du, and Hong-Jun Gao
“Unveiling carbon dimers and their chains as precursor of graphene growth on Ru (0001)”
Appl. Phys. Lett. 109, 131604, (2016)1
12. Liwei Liu, Wende Xiao, Dongfei Wang, Kai Yang, Lei Tao, and Hong-Jun Gao
“Edge states of graphene wrinkles in single-layer graphene grown on Ni(111)”
Appl. Phys. Lett. 109, 143103, (2016) 1
13. Jun Li, Chengmin Shen, Yande Que, Yuan Tian, Lili Jiang, Deliang Bao, Yeliang Wang, Shixuan Du, and HongJun Gao
“Copper vapor-assisted growth of hexagonal graphene domains on silica islands”
Appl. Phys. Lett. 109, 023106 (2016) 1
14. Tengfei Pei, Lihong Bao, Guocai Wang, Ruisong Ma, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Sokrates Pantelides, Shixuan Du, and Hong-jun Gao
“Few-layer SnSe2 transistors with high on/off ratios”
Appl. Phys. Lett. 108, 053506, (2016) 1
15. Jun Li, Jianing Zhuang, Chengmin Shen, Yuan Tian, Yande Que, Ruisong Ma, Jinbo Pan, Yanfang Zhang, Yeliang Wang, Shixuan Du, Feng Ding, and Hong-Jun Gao
“Impurity-induced formation of bilayered graphene on copper by chemical vapor deposition”
Nano Research 9(9) 2803–2810, (2016) 1
16. He Yang, Chengmin Shen, Yuan Tian, Lihong Bao, Peng Chen, Rong Yang, Tianzhong Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, and Hong-Jun Gao
“High-quality graphene grown on polycrystalline PtRh20 alloy foils by low pressure chemical vapor deposition and its electrical transport properties”
Appl. Phys. Lett. 108, 063102 (2016) 1
17. Yong-Xin Zhang, Fei Liu, Cheng-Min Shen, Jun Li, Shao-Zhi Deng, Ning-Sheng Xu, and Hong-Jun Gao
“Preparation of patterned boron nanowire films with different widths of unit-cell and their field emission properties”
Chin. Phys. B 25(8), 088102 (2016) 1
18. Yong-Xin Zhang, Fei Liu, Cheng-Min Shen, Tian-Zhong Yan, Jun Li, Shao-Zhi Deng, Ning-Sheng Xu, and Hong-Jun Gao
“Preparation of few-layer graphene-capped boron nanowires and their field emission properties”
Chin. Phys. B 25(7), 078101 (2016) 1
19. Hai-Tao Zhou, Ning Yu, Fei Zou, Zhao-Hui Yao, Ge Gao, and Cheng-Min Shen
"Controllable preparation of vertically standing graphene sheets and their wettability and supercapacitive properties"
Chin. Phys. B 25(9), 096106 (2016) 1
20. Fei Zou, Haitao Zhou, Ning Yu, Zhaohui Yao, Fei Liu, Chengmin Shen
"Low-temperature controllable preparation of vertically standing graphene sheets on indium tin oxide glass and their field emission properties"
Chem. Phys. Lett. 664 (2016) 29–32 1
21. Qian Jia, Zhi-Xin Hu, Wei Ji, Sarah A. Burke, Hong-Jun Gao, Peter Grütter, Hong Guo
“Adsorption of PTCDA and C-60 on KBr(001): electrostatic interaction versus electronic hybridization”
Phys. Chem. Chem. Phys. 18 (2016) 11008-11016. 1
22. Christin Büchner, Liwei Liu, Stefanie Stuckenholz, Kristen M. Burson, Leonid Lichtenstein, Markus Heyde, Hong-Jun Gao, Hans-Joachim Freund.
“Building block analysis of 2D amorphous networks reveals medium range correlation”
J. Non-Cryst. Sol. 435 (2016) 40-47.1