home 当前位置:首页 > 成果发表
25. Liwei Liu, Kai Yang, Yuhang Jiang, Boqun Song, Wende Xiao, Shiru Song, Shixuan Du, Min Ouyang, Werner A. Hofer, Antonio H. Castro Neto, and Hong-Jun Gao
"Revealing the Atomic Site-Dependent g Factor within a Single Magnetic Molecule via the Extended Kondo Effect"
Phys. Rev. Lett. 114 (12),126601 (2015) 1
PRL Cover
24.Yeliang Wang, Linfei Li, Wei Yao, Shiru Song, J. T. Sun, Jinbo Pan, Xiao Ren, Chen Li, Eiji Okunishi, Yu-Qi Wang, Eryin Wang, Yan Shao, Y. Y. Zhang, Hai-tao Yang,Eike F. Schwier, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Masaki Taniguchi, Zhaohua Cheng, Shuyun Zhou, Shixuan Du, Stephen J. Pennycook, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao,
"Monolayer PtSe2, a New Semiconducting Transition-Metal- Dichalcogenide, Epitaxially Grown by Direct Selenization of Pt"
Nano Lett. 15(6),4013 (2015) 1
23.Lida Pan, Yande Que, Hui Chen, Dongfei Wang, Jun Li, Chengmin Shen, Wende Xiao, Shixuan Du, Hongjun Gao, and Sokrates T. Pantelides,
"Room-Temperature, Low-Barrier Boron Doping of Graphene"
Nano Lett. 15(10),6464 (2015) 1
22.Geng Li, Haitao Zhou, Lida Pan, Yi Zhang, Li Huang, Wenyan Xu, Shixuan Du, Min Ouyang, Andrea C. Ferrari, and Hong-Jun Gao
"Role of Cooperative Interactions in the Intercalation of Heteroatoms between Graphene and a Metal Substrate"
J. Am. Chem. Soc. 137(22),7099 (2015) 1
21.Yande Que , Yong Zhang , Yeliang Wang , Li Huang , Wenyan Xu , Jing Tao , Lijun Wu , Yimei Zhu , Kisslinger Kim , Michael Weinl , Matthias Schreck , Chengmin Shen , Shixuan Du , Yunqi Liu , and H.-J. Gao
"Graphene–Silicon Layered Structures on Single-Crystalline Ir(111) Thin Films"
Adv. Mater. Interfaces 2(3),1400543 (2015) 1
20.Wei Guo, Dionisios G. Vlachos
"Patched bimetallic surfaces are active catalysts for ammonia decomposition"
Nature Communications 6,8619 (2015) 1
19.Jinbo Pan, Shixuan Du, Yuyang Zhang, Lida Pan, Yanfang Zhang, Hong-Jun Gao, and Sokrates T. Pantelides
"Ferromagnetism and perfect spin filtering in transition-metal-doped graphyne nanoribbons"
Phys. Rev. B 92, 205429 (2015) 1
18.Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Yuanzhi Tan, Xinliang Feng, Shixuan Du, Klaus Müllen, and Hong-Jun Gao
"Construction of single-crystalline supramolecular networks of perchlorinated hexa-peri-hexabenzocoronene on Au(111)"
J. Chem. Phys. 142, 101911 (2015) 1
17.L. Z. Zhang, Z. F. Wang, Zhiming M. Wang, S. X. Du, H.-J. Gao, and Feng Liu
"Highly Anisotropic Dirac Fermions in Square Graphynes"
J. Phys. Chem. Lett. 6(15), 2959 (2015) 1
16.Xiangmin Fei, Lizhi Zhang, Wende Xiao, Hui Chen, Yande Que, Liwei Liu, Kai Yang, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao
"Structural and Electronic Properties of Pb- Intercalated Graphene on Ru(0001)"
J. Phys. Chem. C 119(18), 9839 (2015) 1
15.Xiangmin Fei, Xu Zhang, Vanessa Lopez, Gang Lu, Hong-Jun Gao, and Li Gao
"Strongly Interacting C60/Ir(111) Interface: Transformation of C60 into Graphene and Influence of Graphene Interlayer"
J. Phys. Chem. C 119(49), 27550 (2015) 1
14.Rongting Wu, Linghao Yan, Yanfang Zhang, Junhai Ren, Deliang Bao, Haigang Zhang, Yeliang Wang, Shixuan Du, Qing Huan, and Hong-Jun Gao
"Self-Assembled Patterns and Young’s Modulus of Single-Layer Naphthalocyanine Molecules on Ag(111)"
J. Phys. Chem. C 119(15), 8208 (2015) 1
13.Xiangmin Fei, Guangfen Wu, Vanessa Lopez, Gang Lu, Hong-Jun Gao, and Li Gao
"Spin-Dependent Conductance in Co/C60/Co/Ni Single-Molecule Junctions in the Contact Regime"
J. Phys. Chem. C 119(21), 11975 (2015 1
12.Jindong Ren, Xu Wu, Haiming Guo, Jinbo Pan, Shixuan Du, Hong-Gang Luo, and Hong-Jun Gao
"Lateral manipulation and interplay of local Kondo resonances in a two-impurity Kondo system"
Appl. Phys. Lett. 107, 071604 (2015) 1
11.Hong-Ying Gao, Hendrik Wagner, Philipp Alexander Held, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Armido Studer, and Harald Fuchs
"In-plane Van der Waals interactions of molecular self-assembly monolayer"
Appl. Phys. Lett. 106, 081606 (2015) 1
10.Wen-De Xiao
"Self-assembling metal–organic coordinated fractal crystals"
Chinese Chemical Letters 26,1197 (2015) 1
9.Yan Ling-Hao, Wu Rong-Ting, Bao De-Liang, Ren Jun-Hai, Zhang Yan-Fang, Zhang Hai-Gang, Huang Li, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan, Huan Qing, and Gao Hong-Jun
"Adsorption behavior of Fe atoms on a naphthalocyanine monolayer on Ag(111) surface"
Chin. Phys. B 24(7), 076802 (2015) 1
8.Zhang Yong, Wang Ye-Liang, Que Yan-De, and Gao Hong-Jun
"Characterizing silicon intercalated graphene grown epitaxially on Ir films by atomic force microscopy"
Chin. Phys. B 24(7), 078104 (2015) 1
7.Xiao Hong-Jun, Shen Cheng-Min, Shi Xue-Zhao, Yang Su-Dong, Tian Yuan, Lin Shao-Xiong, and Gao Hong-Jun
"Synthesis of graphene-supported monodisperse AuPd bimetallic nanoparticles for electrochemical oxidation of methanol"
Chin. Phys. B 24(7), 078109 (2015) 1
6.Meng Lei, Wang Ye-Liang, Zhang Li-Zhi, Du Shi-Xuan, and Gao Hong-Jun
"Fabrication and properties of silicene and silicene–graphene layered structures on Ir (111)"
Chin. Phys. B 24(8), 086803 (2015) 1
5.Jian Chen, Zhihui Qin, Jinbo Pan, Min Huang, Shixuan Du, and Gengyu Cao
"In-Plane Intermolecular Interaction Assisted Assembly and Modified Electronic States of Metallofullerene Gd@C82"
Langmuir 31, 11438 (2015) 1
4.Sheng-Yi Xie,a Xian-Bin Li, Wei Quan Tian, Nian-Ke Chen, Yeliang Wang, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun
"A novel two-dimensional MgB6 crystal: metal-layer stabilized boron kagome lattice"
Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 1093 (2015) 1
3.Marek Knor, Hong-Ying Gao, Saeed Amirjalayer, Armido Studer, Hongjun Gao, Shixuan Dud and Harald Fuchs
"Stereoselective formation of coordination polymers with 1,4-diaminonaphthalene on various Cu substrates"
ChemCommun 51,10854 (2015) 1
2.Yuan Huang, Eli Sutter, Norman N. Shi, Jiabao Zheng,Tianzhong Yang, Dirk Englund,Hong-Jun Gao,and Peter Sutter
"Reliable Exfoliation of Large-Area High-Quality Flakes of Graphene and Other Two-Dimensional Materials"
ACSNano 9(11), 10612-10620 (2015) 1
1.肖文德, 刘立巍,杨锴,张礼智,宋博群,杜世萱,高鸿钧
"氢原子吸附对金表面金属酞菁分子的吸附位置、 自旋和手征性的调控"
Acta Phys. Sin. 64(7), 076802 (2015) 1